1. Geldige algemene voorwaarden

1.1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het Plantin Instituut georganiseerde opleidingen.

1.2. Iedereen die inschrijft voor een opleiding van het Plantin Instituut wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben.

1.3. De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de website van het Plantin Instituut.

1.4. Deze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt van afgeweken in een apart gesloten overeenkomst.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De uitgaande facturen zijn betaalbaar dertig dagen na de datum van de factuur. De betaling geschiedt onmiddellijk indien de periode tussen het moment van inschrijving en de start van de opleiding minder dan 30 dagen bedraagt.

2.2. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, is de student een administratieve kost verschuldigd van 50 euro, naast de openstaande schuldvordering.

2.3. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen en rekeningen tot gevolg.

3. Annulering inschrijving door student

3.1. Annulering van een inschrijving kan enkel per aangetekende brief of per elektronische post (e-mailbericht) gebeuren.

3.2. Annulering inschrijving langlopende opleidingen:

 • Langlopende opleidingen zijn:
  • Plantin Programma Typografie & Boek
  • Expert course Type Design
 • De annulering dient minstens 6 weken vooraf te gebeuren om 100% van de inschrijvingsprijs terug te krijgen.
 • Bij annulering van de inschrijving minder dan 6 weken en meer dan 4 weken voor de start van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 25% van de inschrijvingsprijs.
 • Bij annulering van de inschrijving minder dan 4 weken en meer dan 3 weken voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de inschrijvingsprijs.
 • Bij annulering minder dan 3 weken voor de aanvang van de opleiding is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd.

3.3. Annulering inschrijving kortlopende opleidingen:

 • De annulering dient minstens 4 weken vooraf te gebeuren om 100% van de inschrijvingsprijs terug te krijgen.
 • Bij annulering van de inschrijving minder dan 4 weken en meer dan 3 weken voor de start van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 40% van de inschrijvingsprijs
 • Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 weken en meer dan 2 weken voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 60% van de inschrijvingsprijs

– Bij annulering minder dan 2 weken voor de aanvang van de opleiding is de volledige inschrijvingsprijs verschuldigd.

3.4. Tot 10 werkdagen voor de aanvang van de opleiding kan een alternatieve deelnemer voorgesteld worden door de deelnemer die zijn inschrijving wenst te annuleren. Wanneer deze kandidaat aan de geldende voorwaarden voldoet en de kandidaatstelling door het Plantin Instituut aanvaard wordt, kan de inschrijving omgezet worden. Hiervoor wordt een administratieve kost van 50 euro aangerekend.

4. Annulering van opleiding door het Plantin Instituut

4.1.Het Plantin Instituut behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren, naar een ander tijdstip te verplaatsen, de modaliteiten of de locatie ervan te wijzigen, indien de omstandigheden haar daartoe dwingen.

4.2. Bij annulering van een opleiding betaalt het Plantin Instituut aan de student het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs terug.

5. Verdaging van de opleiding

5.1. Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding met meer dan drie maanden, heeft de student het recht de terugbetaling te vragen van het volledige gestorte bedrag van de inschrijvingsprijs.

5.2. Bij verdaging van het tijdstip van een opleiding met maximum drie maanden kan de student tot annulering overgaan tegen betaling van 10% van de inschrijvingsprijs, met een minimum van 50 euro, als vergoeding voor de administratiekosten.

6. Minnelijke schikking en toepasselijk recht

6.1.Beide partijen verbinden er zich toe om bij een betwisting een minnelijke schikking na te streven.

6.2. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen het Plantin Instituut en haar cliënten.

6.3. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.