Bescherming van persoonsgegevens

Het Plantin Instituut voor Typografie hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan.


Identiteit verwerkingsverantwoordelijke

Plantin Instituut voor Typografie, Plantin Genootschap vzw, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Ons secretariaat is ook per mail bereikbaar op plantin.instituut@antwerpen.be.


Garanties bij verwerking van persoonsgegevens

Het Plantin Instituut geeft de volgende garanties:

  • De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor marketing doeleinden aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt in’.
  • Het Plantin Instituut treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden inzage zouden krijgen in je persoonsgegevens.

Indirecte verwerking van persoonsgegevens

Het Plantin Instituut licht je waar mogelijk in over iedere indirecte verwerking van persoonsgegevens.  Wij informeren je onder meer over de bron van deze persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt. Zo worden contactgegevens al eens verrijkt met publiek beschikbare informatie zoals bijvoorbeeld LinkedIn.


Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

Bij gebruik van onze website

De meeste informatie is beschikbaar zonder dat je jouw persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen word je toch om persoonlijke informatie gevraagd.

Bepaalde persoonsgegevens zoals o.m. cookies worden aangewend voor de samenstelling van onze gebruikersstatistieken en voor de beveiliging en verbetering van onze website.

Rechtsgrond: Toestemming (cookies) – noodzakelijk voor de levering van de aangevraagde dienst.

Bij inschrijving voor onderwijsdoeleinden

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ VOORINSCHRIJVING OP ONZE WEBSITE

Door het verstrekken van je persoonsgegevens in onze website-formulieren stem je ermee in dat we deze persoonsgegevens verwerken. Bij de officiële inschrijving zullen de bij voorinschrijving opgegeven persoonsgegevens worden doorgegeven.

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang – het leveren van de gevraagde dienst

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VIA HET OFFICIEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER

Door het verstrekken van je persoonsgegevens bij een officiële inschrijving, aanvaard je dat het Plantin Instituut deze persoonsgegevens verwerkt.

Het instituut kan ook van je gegevens gebruik maken om je uit te nodigen voor of te informeren over activiteiten waarvan we denken dat ze je onderwijs- en loopbaankansen verbeteren.

Je kan je toestemming om deze gegevens te gebruiken steeds intrekken. Hiervoor neem je contact op met ons secretariaat op plantin.instituut@antwerpen.be

Rechtsgrond: Contractuele verplichting – noodzakelijkheid ter aanbieding van de opleiding waarop wordt ingeschreven. Gerechtvaardigd belang – bevordering van onderwijs- en loopbaankansen.

Alumni-organisatie

De persoonsgegevens nodig voor postaal of digitaal contact na de gevolgde opleiding, worden door het Plantin Instituut ook automatisch doorgegeven aan de alumni-organisatie Initiaal. De gegevens van afgestudeerden worden door Initiaal enkel gebruikt om je uit te nodigen voor hun activiteiten. Het staat je vrij dit te beletten.

Indien je je toestemming om het gebruik van deze gegevens nadien wenst in te trekken, neem je contact op met de coördinator van het Plantin Instituut voor Typografie, plantin.instituut@antwerpen.be.

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang – ter bevordering van onderwijs- en loopbaankansen.

Personeel

Het Plantin Instituut verwerkt de door jou opgegeven persoonsgegevens naar aanleiding van een sollicitatie voor werving- en selectiedoeleinden.

Personeelsgegevens opgegeven bij indiensttreding worden verwerkt voor personeelsadministratie.

Voor de loonadministratie werken we samen met SD Worx.

Rechtsgrond: Contractuele verplichting – noodzakelijk ter uitvoering van contractueel gemaakte afspraken. Gerechtvaardigd belang – wat de informatie aan haar personeelsleden betreft.

Eventregistratie

Het Plantin Instituut verwerkt de door de inschrijver opgegeven persoonsgegevens ter facilitering van events. Naar aanleiding van een eventregistratie kunnen met jouw toestemming je persoonsgegevens verder worden aangewend voor nadere informatievoorziening over onze opleidingen, studiebezoeken, symposia en andere evenementen.

Rechtsgrond:  Toestemming.

Archivering om cultuurhistorische redenen en/of omwille van algemeen belang

Persoonsgegevens kunnen in welbepaalde gevallen en omwille van cultuurhistorische redenen en redenen van algemeen belang langer worden bewaard.

Rechtsgrond: Wettelijke verplichting of Algemeen belang (Decreet openbaarheid van bestuur)


Bewaartermijn

Het Plantin Instituut bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig.

Persoonsgegevens van studenten worden bijgehouden zolang deze een relatie hebben met het instituut, mogelijks langer mits uitdrukkelijke toestemming van de student in kwestie of op basis van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens opgegeven bij voorinschrijving worden gedurende een termijn van drie jaar bijgehouden en overgenomen ingeval van een officiële inschrijving.

Persoonsgegevens van personeelsleden worden bijgehouden zolang deze in dienst zijn van het instituut, uitgenomen die gegevens die conform de wet dienen bewaard te worden.

Persoonsgegevens verwerkt naar aanleiding van een eventregistratie worden bewaard gedurende drie jaar.


Rechten van de betrokkene

Als betrokkene heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ook de verbetering, verwijdering of beperking ervan aanvragen.

Als betrokkene heb je ook het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens hetzij aan jezelf hetzij aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke voor zover dit technisch mogelijk is. Bij deze aanvraag moet je je vooraf kenbaar maken.

Intrekking van een gegeven toestemming is steeds mogelijk zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens op basis van de eerder verleende toestemming.

Voor de uitoefening van je rechten als betrokkene kan je terecht op plantin.instituut@antwerpen.be.

Als betrokkene heb je het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) als toezichthoudende autoriteit.